PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Retningslinjer

Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer - vedtatt av PEFC Norge 7. november 2018

Bakgrunnen for at nøkkelbiotopene i et område må vurderes for revisjon er at de er basert på et dynamisk system. Det bygger på at det kommer ny kunnskap fra forskningen, at skogtilstanden endrer seg og/eller at sertifiseringsregler, lover og forskrifter blir endret. Det er også et behov for å gjøre en periodevis kontroll av kvaliteten på nøkkelbiotopene. Etter Norsk PEFC Skogstandard er det behov for å gjøre en vurdering av ny kartlegging av naturtyper og nye registrerte forekomster av truede arter.

Det vil også være behov for å se på endringer i tiltak som kan regnes som komplementære til miljøregistreringene, eksempelvis skogvern. Det kan endre både prioriteringen av livsmiljøer i MiS og behov for avsetting av areal.
Økende kunnskap om arter og arters levesteder vil kunne føre til at nye livsmiljøer kan være aktuelle for kartlegging etter MiS-metodikk. Ny kunnskap vil også kunne føre til endret prioritering av livsmiljøer som forvaltes i nøkkelbiotoper.

Dette dokumentet gir retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer i skog. Retningslinjene er gitt for å sikre en enhetlig vurdering av behov for revisjon (behovsutredning) og eventuell gjennomføring av revisjonen. Retningslinjene forutsettes brukt av alle PEFC sertifikatholdere.