PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Standarder

PEFC internasjonale retningslinjer utvikles i tverrfaglig samarbeid med fageksperter. De nasjonale standarder utvikles i hvert enkelt land og må bli godkjent av PEFC internasjonalt.

Det norske sertifiseringssystemet

PEFC Norges sertifiseringssystem er bygd opp av flere dokumenter/standarder som definerer kravene til skog- og sporbarhetssertifisering. Figuren under viser dokumentstrukturen i systemet.

PEFC N Dokumentstruktur

Standarder som utgjør skogsertifiseringen er følgende:

PEFC N 01 - Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 02 - Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 03 - Krav ved gruppesertifisering

PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan

PEFC N 05 - Ordliste og definisjoner

Merknad, 24. mai 2017:
Norsk PEFC Skogstandard omfatter ikke arealer med produksjon av juletre og pyntegrønt.

Norsk PEFC Skogstandard - PEFC N 02

Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig norsk skogbruk har 27 kravpunkter.

Livsløpstrær i holt

Hvert kravpunkt har en kort beskrivelse av hva man ønsker å oppnå. Videre har kravpunktene beskrivelser av konkrete krav. Kravpunktene er beskrivelse av hva skogeier må oppfylle for å nå målene om bærekraftig forvaltning. Krav kan være presisering av lovpålagte plikter knyttet til forvaltning av skogeiendommen generelt. Det kan også være krav til planlegging eller dokumentasjon på eiendomsnivå og konkrete krav som skal følges ved gjennomføring av hogst og skogbehandling. Kravene gjelder for hele skogeiendommen det er inngått sertifiseringsavtale for.

Kravpunktene presenteres under disse hovedtemaene:

Forvalteransvar og planlegging

Gjennomføringen av bærekraftig skogbruk etter kravpunkter i Norsk PEFC Skogstandard skjer best når man har en godt oppdatert skogbruksplan og gode planrutiner. Stadig færre skogeiere gjennomfører de praktiske tiltakene på eiendommen selv – like fullt har skogeier ansvaret for at tiltakene blir utført på best mulig måte, både for skogeier selv og for storsamfunnet. Kravpunktene knyttet til forvalteransvar og planlegging har fokus på ansvar og planlegging som gjelder langsiktig forvaltning av skogeiendommen.

Hogst og skogbrukstiltak

Alle tiltak knyttet til hogst og stell av skogen krever et bevisst forhold til gjennomføring og hensyn til andre interesser. Kravpunktene knyttet til hogst og skogbrukstiltak er knyttet til planlegging og gjennomføring der arbeidet skal gjøres.

Særskilte miljøverdier

Samtidig som man gjennom skogbehandlingen sikrer at framtidsskogen er i god hevd, skal man ivareta hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. Det er for sent å tenke seg om når et tre eller ett helt bestand er hogd! I mange tilfeller må man kjenne konsekvenser av tiltak ut over selve driftsområdet. Kravpunktene knyttet til særskilte miljøverdier skal ivareta at skogeier planlegger og tar hensyn der en etter dagens kunnskap vet at det har størst effekt.

I tillegg til selve kravpunktene er det i vedlegg til selve skogstandarden, gitt noen forklaringer for å unngå uklarhet og feilaktig tolkning av kravpunktene.