PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Presiseringer og retningslinjer

En presisering er en mindre endring, tydeliggjøring eller beskrivelse av en rutiner eller et kravpunkt i PEFC Norges dokumenter. Vedtak om presisering av rutiner og kravpunkter vedtas av Styret i PEFC Norge.

PEFC Norge kan også vedta retningslinjer. Retningslinjene er ikke som presiseringer knyttet direkte til forståelsen av et kravpunkt, men er en tydeliggjøring av rutiner og prosesser knyttet til sertifiseringen slik at sertifikatholdere har en felles forståelse og praktisering.

Under er det linker til vedtatte presiseringer og retningslinjer:

Retningslinjer knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong. Vedtatt 5. april 2019

Det skal legges vekt på å unngå skogsdrift i perioden mai, juni og juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre (hkl.4 og 5) sjiktet lauvtredominert skog. Med skogsdrift menes maskinell hogst av skogsvirke til industriformål av et visst omfang.

Presisering av kravet om bruk av føre-var-rutine i skogreisingsstrøk -vedtatt 12. desember 2017

I skogreisingsstrøk der det bare skal hogges gran eller utenlandske treslag er det etter kravpunkt 21 Nøkkelbiotoper krav om at føre-var rutinen skal brukes der terrengtransport av tømmer skal skje gjennom furu- og lauvskog. Kravet om bruk av føre-var-rutinen skal også gjelde selve hogstområdet.