Ny Norsk PEFC Skogstandard settes ut i livet

Fra 1.mars 2023 gjelder ny Norsk PEFC Skogstandard. Det blir økt fokus på framtidsskogen og skjerpa krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt. Bak den nye skogstandarden ligger historisk bred deltakelse blant femten organisasjoner av skogeier-, miljø- og friluftslivsinteresser.

Ny Norsk PEFC Skogstandard settes ut i livet

1. mars 2023 News

Norsk PEFC Skogstandard omfatter mange miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn for å sikre et bærekraftig skogbruk. Det kommer en rekke endringer og forbedringer i den nye versjonen som gjelder fra 1.mars 2023. Her kan du får en oversikt over prosessen og de viktigste kravene:

Historisk bred deltakelse

All norsk skog er i praksis PEFC-sertifisert. Hvert femte år blir skogstandarden gjennomgått for å sikre at den er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling. Prosessen er åpen for alle interesser og er demokratisk oppbygd etter konsensusprinsippet. Arbeidet foregikk over to år i perioden 2020-2022.

Aldri har så mange organisasjoner deltatt og omfatter skogeier-, industri-, arbeidstaker-, likestilling-, klima-, natur- og friluftslivsinteresser. Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero og Norsk Friluftsliv er nye i denne runden. I tillegg har observatører fra forskningsmiljøene og direktoratene på nærings- og miljøsiden vært involvert i arbeidet.

Mange krav handler om å ta vare på artsmangfoldet

Skogen er landjordas mest artsrike økosystem. Det er viktig å ta vare på og utvikle livsmiljøene for alle planter og dyr, spesielt sjeldne og truede arter. Dette gjøres allerede gjennom blant annet avsetting av nøkkelbiotoper, gjensetting av livsløpstrær og døde trær, kantsoner og hensyn til fugl.

I ny Norsk PEFC Skogstandard kommer det inn ny krav om avsetting av biologisk viktig områder (BVO). Dette vil gjelde alle eiendommer over 1500 dekar. Videre vil kartfesting av nøkkelbiotoper omfatte alle eiendommer over 50 dekar, mot tidligere 100 dekar. 

I den nye skogstandarden blir det presisert at kantsoner til vann og vassdrag bredere enn 1 meter eller med årssikker vannføring skal ha en fullverdig kantsone og normalt stå urørt. I tillegg kommer det mer spesifiserte hensyn til hekkende fugl, reirplasser for rovfugl og ugler, samt store tiurleiker. 

Økt hensyn til friluftsliv og mål om mer lukket hogst

Skogen er viktig arena for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser. Det ligger allerede krav om å unngå kjøreskader og rydde bort hogstavfall fra stier og skiløyper. Med den nye standarden skal friluftslivsinteressene tillegges særlig vekt i viktige friluftslivsområder blant annet ved valg av hogstform og flatestørrelse.

Dette kravet kan leses i sammenheng med tydeligere mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i skoglandskapet. Her er det også nedfelt at gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer som grunnlag for god veiledning til skogeiere. Det er allerede stor interesse for dette i næringen.

Aktivt skogbruk med økt fokus på framtidsskogen

Ett av viktigste tiltak for å gjøre skogen mer robust og livskraftig er å pleie skogen tidlig nok. Gjennom ungskogpleie tar vi bort uønskede trær og busker og gir mer plass til de trærne vi ønsker å satse på. Derfor er det i ny PEFC Skogstandard presisert at ungskogpleie alltid skal vurderes og ungskogfelt følges opp.

Den nye skogstandarden viderefører for øvrig alle viktige tiltak i et aktivt skogbruk selv om noen krav blir mer spesifisert. Det gjelder blant annet markberedning, gjødsling og bruk av utenlandske treslag. For flatehogst og frøtrestilling er det satt normale omløpstider for å indikere god ressursutnyttelse og karbonbinding.

Forvalteransvar, planlegging og dokumentasjon

Skogeier har det endelige ansvaret for å etterleve Norsk PEFC Skogstandard, selv om gruppesertifikatholderne bærer mye av den administrative jobben. God planlegging er særlig viktig. For strategisk planlegging skal skogeiendommen ha skogbruksplan med miljøregisteringer eller miljøplan. For operativ planlegging er konsultasjonskravet mot eksterne kilder for miljøinformasjon utvidet og presisert.

Dokumentasjon er sentralt i alle kvalitet- og sertifiseringssystemer. I ny Norsk PEFC Skogstandard foreligger det krav til dokumentasjon av en rekke vurderinger og tiltak. Dokumentasjonskrav er blant annet knyttet til omdisponering av skogareal, uttak av døde trær, nøkkelbiotoper, fravær av hekking av rovfugl og hogst i kantsoner.

Opplæring og gjennomføring

I  tiden fram mot 1.mars har det vært fokus på informasjon og opplæring av involverte parter; gruppesertifikatholdere og deres organisasjon, entreprenører og skogeiere. Dette vil fortsette og intensiveres blant annet gjennom Skogkurs som kommer med nytt og forbedret digitalt kurs om Norsk PEFC Skogstandard.

Med så mange endringer og mange aktører involvert vil det naturligvis gå litt tid før alt har gått seg til. Det er derfor satt en overgangsperiode på ett år. I denne perioden blir det ekstra viktig å registrere avvik som grunnlag for forbedringsarbeidet. Sertifiseringsorganene vil fortløpende gjøre sine revisjoner etter den nye skogstandarden.

Ny Norsk PEFC Skogstandard

Her finner du standarddokumentet med gjeldende retningslinjer og presiseringer.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge