Ny rapport om den eldste skogen og nøkkelbiotopene

Det blir mer gammel skog, gamle trær og dødt trevirke bekrefter en fersk rapport fra Landbruks- og matdepartementet. Rapporten peker også på økt kartlegging, bedre kunnskap og PEFC som sentrale tiltak for å ta vare på de viktige livsmiljøene (nøkkelbiotoper).

Ny rapport om den eldste skogen og nøkkelbiotopene

2. juli 2021 News

Rapporten er en leveranse knyttet til St.meld 6 (2016-17) hvor regjeringen sa at de ville kartlegge den eldste skogen og utrede tiltak for å sikre økt ivaretakelse av nøkkelbiotoper. Rapporten er laget av Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Klima- og miljødepartementet.

Det går fram at skog med bestandsalder over 100 år utgjør nå over en tredjedel av skogarealet i Norge. Statistikken viser også at skog med bestandsalder over 160 år øker raskt og utgjør over 3 %. Det som er definert som «gammelskog» hvor det er tatt hensyn til tretype og voksested utgjør ca 10 millioner dekar (13% av skogarealet).

Til utredningen av tiltak framkommer det at det allerede er registrert ca 150 000 livsmiljøer i den norske skogen og at nøkkelbiotopene (de viktigste livsmiljøene) utgjør ca 2,5 %. Ved at stadig mer av skogen blir kartlagt gjennom skogbruksplanlegging ser vi også økning i arealet med nøkkelbiotoper.

Det pekes på at det er PEFC sertifiseringen som i første rekke genererer nøkkelbiotopene selv om visse krav til miljøregisteringer ligger i lov og forskrifter. Utvikling av kunnskap og metode samt oppfølging av PEFC sertifiseringen blir beskrevet som viktige tiltak for stadig bedre ivaretakelse av nøkkelbiotopene.

LMD rapport om den eldste skogen og nøkkelbiotopene 4.24 MB


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge