Standardtekst

Standardtekst om PEFC er tilgjengelig i tre ulike lengder på norsk og engelsk. Du står fritt til å bruke hele eller deler av teksten i alle tenkbare kanaler som i brosjyrer, nettside, presse osv.


Norsk

Kort sagt

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem.

To avsnitt

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem, med tilstedeværelse i ca 50 land. Norge var en av initiativtakerne av PEFC i 1999. Ordningen er basert på nasjonale forhold og passer små og store skogeiere.

PEFC merket garanterer at tre som råvare og trebaserte produkter kommer fra bærekraftig skog. Dette hindrer avskoging og ulovlig hogst samtidig som det tar hensyn natur, klima og folks rettigheter.

Full versjon

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem, med tilstedeværelse i ca 50 land. Norge var en av initiativtakerne av PEFC i 1999 sammen med det småskala familieskogbruket i Europa. PEFC er en non-profit organisasjon som er demokratisk styrt av medlemmene og åpen for alle interesser.

PEFC er basert på nasjonale forhold som ivaretar internasjonale krav på beste måte. Det er effektiv og målrettet ordning som passer små og store skogeiere. Praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert. Globalt er 13 % av verdens skoger sertifisert.

PEFC merket garanterer at tre som råvare og trebaserte produkter kommer fra bærekraftig skog. Dette gjøres gjennom standarder for bærekraftig skogbruk og sporing gjennom verdikjeden. Etterlevelse av standardene kontrolleres av uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer.

Bærekraftig skogbruk er en helhetlig tilnærming som leverer økologiske, sosialer og økonomiske fordeler nå og for framtiden. På den måten hindrer PEFC avskoging og ulovlig hogst samtidig tar ivaretar biologisk mangfold, klimavennlig skogbruk, folks rettigheter og mulighetene for friluftsliv.

PEFC er et frivillig, markedsbasert system. Alle bedrifter i hele verdikjeden må være sporbarhetssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporbarhetskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC-sertifisert. Ved å kjøpe produkter merket PEFC bidrar du til en bærekraftig framtid.

  

English

Briefly

PEFC is the world’s leading forest certification system.

Two paragraphs

PEFC is the world’s leading forest certification system, present in 50 countries and more worldwide, founded by small- and family forest owners in Europe back in 1999 with Norway as co-founder. PEFC is based on bottom-up approach and tailored to local conditions and needs, embraced by small and large forest owners alike. 

PEFC label guarantees that wood and wood-based products derives from sustainable managed forests. In that way PEFC is preventing deforestation and illegal logging while safeguarding nature, climate and human rights locally and globally.

 Complete version

PEFC is the world’s leading forest certification system, present in 50 countries and more worldwide, founded by small- and family forest owners in Europe back in 1999 with Norway as co-founder. Virtually all forest in Norway is PEFC certified. 

PEFC is based on bottom-up approach and tailored to local conditions and needs, while meeting international and national requirements, embraced by small and large forest owners alike. PEFC is a non-profit organisation, governed by its members and open for all stakeholders.

The PEFC label guarantees that wood and wood based products derives from sustainable managed forests. This works by developing standards for sustainable forest management and chain of custody respectively,. Compliance with the standards are auditing is carried out by independent, third-party certification bodies.

Sustainable forest management offers a holistic approach that delivers environmental, social and economic benefits now and for the future. In that way PEFC is preventing deforestation and illegal logging while maintaining ecosystems and biodiversity, promoting health and recreational use of forests, protecting local people and human rights, and promoting climate-friendly and resilient forests.

PEFC provides a voluntary, market based instrument to promote the sustainable management of our forests. All organisations along the value chain have to be chain of custody certified to ensure compliance with the standard. If not, the chain will be broken and the product can’t be promoted as PEFC certified. By choosing PEFC, you contribute to a sustainable future. 

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge