Hva står på spill

Avskoging, ulovlig host og rovdrift av skogen er fortsatt et problem i verden. Skogsertifisering hindrer dette, samtidig som det bidrar positivt for natur, klima og folks rettigheter.

Hva står på spill

På globalt nivå er kun 13% av verdens skoger sertifisert. Dette gjør skogen sårbar og skogen er i altfor stor grad offer for andre interesser som kvegdrift, soyaproduksjon og gruvedrift med avskoging som resultat. Det er beregnet at vi årlig mister skog globalt tilsvarende hele Norges skogareal.

Dessverre foregår det også ulovlig hogst og ikke-bærekraftig forvaltning flere steder i verden. Dette har mange konsekvenser ikke bare for skogen, klima og naturen selv, men for hele samfunnet gjennom tilsidesettelse av lokalbefolkning, korrupsjon og urettferdig konkurranse i markedet.

Selv om praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert kan tømmer og trebaserte produkter komme fra problemområder gjennom import. Ved å etterspørre sertifisert tre som PEFC sender du et positivt signal tilbake til produsenter og skogeiere, og skogen bli i siste instans mer verdt som skog.

Video 1:49

Forests are under threat

Skogen er under press. Hva kan vi gjøre for å ta vare på skogen? PEFC tror den beste måten er å bruke den på en bærekraftig måte. Du bidrar ved å kjøpe produkter merket PEFC.

Lovlig virke vs sertifisert tre

I Europa, inkludert Norge, gjelder den såkalte tømmerforordningen (EUTR).  Regelverket innebærer at alle aktører må sikre seg at trevirket som brukes er lovlig hogd og forhandlet. Dette blir da et minimiumskrav, men det stiller ingen krav til hvordan skogen er forvaltet eller drevet.

Det er først med krav om sertifisert tre at det stilles krav til bærekraften i skogbruket, for eksempel planting etter hogst og hensyn til bio-mangfoldet og friluftslivet. På den måten hindrer vi ikke bare de negative sidene, men bidrar til flere fordeler og mer nytte også for kommende generasjoner.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge