Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard setter standarden for hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene.

Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 30 krav som beskriver hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen. I tillegg kan det foreligge retningslinjer og presiseringer som forklarer og utdyper enkelte krav etter behov.

Skogstandarden er utviklet for norske forhold. Den presiserer og går ofte lengre enn det norske lovgivningen, samtidig som den møter internasjonale kriterier. De fleste kravene handler om det å ta vare på biologiske mangfoldet, mulighetene for friluftslivet lokalt, og en sunn og livskraftig skog.

Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02:2022) 1.20 MB
Norwegian PEFC Forest Standard (PEFC N 02:2022 ENG) 1.32 MB

Norsk PEFC Skogstandard er delt inn i 3 hovedtemaer:

Forvalteransvar og planlegging
Det legges vekt den langsiktige forvaltningen av skogeiendommen i form av skogbruks- og miljøplan. Videre er det spesifiserte krav til den operative planleggingen i form av konsultasjon av en rekke eksterne kilder for miljøinformasjon. Skogeier har ansvar for at kravene følges selv om arbeidet settes bort.

Hogst og skogbrukstiltak
Kravene til skogbrukstiltakene balanserer hensyn til skogeiers økonomi, friluftslivets interesser, biologisk mangfold og andre miljøverdier. Det er et mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogst. Det legges også vekt på framtidsskogen, blant annet gjennom krav om å følge opp ungskogen.

Særskilte miljøverdier
For å sikre viktig verdier knyttet til biologisk mangfold, kulturminner og friluftsliv gjelder særskilte krav. Dette handler blant annet om avsetting av areal, hensyn til fugler i skogen og vannbeskyttelsese. I mange tilfeller må man kjenne konsekvenser av tiltak ut over selve driftsområdet.

Retningslinjer og presiseringer

En presisering er en mindre endring, tydeliggjøring eller beskrivelse av en rutiner eller et kravpunkt i PEFC Norges dokumenter. Presisering av rutiner og kravpunkter vedtas av styret i PEFC Norge.

PEFC Norge kan også vedta retningslinjer. Retningslinjene er ikke som presiseringer knyttet direkte til forståelsen av et kravpunkt, men er en tydeliggjøring av rutiner og prosesser knyttet til sertifiseringen slik at sertifikatholdere har en felles forståelse og praktisering.

Vedtatte og gjeldende presiseringer og retningslinjer

Retningslinjer for revisjon av miljøregisteringer 891.58 KB
Vedtak om sertifisering og forholdet mot offentlige planer 142.04 KB
Retningslinjer for mulig arealdisponering på eiendomsnivå av komplementære livsmiljøer ved vern av skog 99.46 KB
Presisering vedrørende juletre og pyntegrønt 152.66 KB
Retningslinjer om avgrensning av skogbruksplanlegging med miljøregistering 515.98 KB
Retningslinjer for innhold i sertifiseringsavtale 639.19 KB

Innspill eller klage til PEFC standarden

Vi hører gjerne fra deg dersom du har tilbakemelding på standarden eller praksisen.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge