Klima og natur

Vi er helt avhengig av skogen for å ha en balanse i naturen. Skogen er en viktig del av klimaløsningen og den er et av jordas mest biodiverse økosystem.

Klima og natur

Skogen er del av klimaløsningen

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Skogen har to-delt rolle i klimautfordringen; både som karbonlager og som produsent av klimavennlig råstoff. FN klimapanel (IPCC) er tydelige på at vi må erstatte bruken av fossilt karbon med fornybare alternativer som tre.

Skogen lagrer 32% av alt karbon i Norge. Dette fordeler seg på stående biomasse, død ved og jorda. I tillegg kommer karbon lagret i treprodukter. Karbonet i jorda har lange sykluser og kan bli der i mange tusen år. På kort sikt har vi mest å hente gjennom økt biomasse og karbonlager i form av tre.

Gjennom fotosyntesen binder skogen CO₂ og trærne bidrar derfor til å ta CO₂ ut av atmosfæren og lagre karbondelen som biomasse. Men når trærne dør og brytes ned, slippes karbonet ut igjen i atmosfæren i form av CO₂. Dette er naturlig prosesser og kalles det korte karbonkretsløpet.

Siden den industrielle revolusjonen har vi imidlertid, gjennom forbrenning av fossile ressurser, tilført svært mye CO₂ i løpet av kort tid. Dette har ført til temperaturøkning og klimaendringer på jorda. Ved å plante mer skog kan vi reversere noe av dette ved de nye trærne binder CO₂ tilbake.

FN’s klimapanel viser til at vi må øke hogsten og bruken av trevirke. Dette handler om den såkalte subsitusjonseffekten. Kort sagt vil bruk av tre erstatte andre materialer med langt høyere CO₂ utslipp og miljøbelastninger som for eksempel stål og betong.

Finn rapporter og faktaark fra FN's klimapanel her

Miljødirektoratet formidler klimafaglige resultater fra FNs klimapanel (IPCC).

PEFC har klima høyt på agendaen. Klima er kriterie #1 i PEFC sin internasjonale benchmark for bærekraftig skogbruk, og klima inngår i flere av kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard. Konkret handler dette mest om optimalt valg av treslag, næringsbalanse og at trærne får stå til de er utvokst.

Rikt biologisk mangfold i skogen

Skogen er et av verdens mest biodiverse økosystem og hjemmet til flertallet av jordas planter, dyr og andre arter. Disse er viktig i seg selv, men også svært viktig for oss mennesker gjennom produkter og tjenester skogen bidrar med, for eksempel tømmer, medisiner og naturopplevelser.

Det finnes cirka 26 000 kjente arter i skogen i Norge. Det er mest av insekter, sopp, lav og mose. Noen arter i norsk skog er naturlig nok sjeldne, ofte fordi de befinner seg i utkanten av sitt hovedutbredelsesområde. En god del arter flytter på seg og noen har god spredningsevne.

Mange av artene er å finne i gammel skog. Dette har sammenheng med at død ved utgjør livsmiljø for svært mange arter. Normalt øker både mengde og variasjon av død ved med skogens alder. Dette gjelder for mange kjuker og barksopper.

Artenes krav til leveområder er likevel forskjellig. Skogen som helhet må derfor inneha nødvendige livsmiljøer for at alle artene skal leve der og spre seg til nye områder. Norsk PEFC Skogstandard setter derfor krav til å ta vare på et bredt sett av livsmiljøer med fokus på sjeldne og truede arter.

Miljøtiltakene de siste 10-årene har ført til et målbart miljøløft i den norske skogen. Andelen død ved som viktigste livsmiljø har siden starten på 1990-tallet økt med hele 38%. Og hurra, vi ser også at flere arter får bedre rødlistestatus, for eksempel er ikke hakkespettene lenger truet.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge