Norsk PEFC Skogstandard i praksis

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 30 kravpunkter for hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene.

Norsk PEFC Skogstandard i praksis

Ny Norsk PEFC Skogstandard inneholder 30 krav og gjelder fra 1.mars. 2023. Bak den nye standarden ligger en historisk bred deltakelse med 15 organisasjoner som omfatter interessene til miljø, friluftsliv og næring. Det er økt fokus på framtidsskogen og skjerpa krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt.

Norsk PEFC Skogstandard har historikk tilbake til 1990-tallet og Levende Skog prosjektet som først beskrev hvordan den norske skogen skulle drives bærekraftig. Fra 2000 inngikk standarden i PEFC systemet og har etter det vært gjennom fire revisjoner med 5års mellomrom.

Se film om bærekraftig skogbruk i Norge:

Video 3.26

Sammen tar vi vare på skogen vår

Vi må forvalte skogen bærekraftig. Hvem eier skogen i Norge og hvordan tenker de? Hva er Norsk PEFC Skogstandard og hvilke krav settes for å sikre artsmangfoldet, turområdene og framtidsskogen?

Viktigste krav i Norsk PEFC Skogstandard:

Nøkkelbiotoper og biologisk viktig områder

Alle skogeiendommer over 50 da skal foreta kartlegging for nøkkelbiotoper for å sikre livsmiljøer for truede arter. Nøkkelbiotoper skal kartfestes. Som regel skal disse står urørt. I tillegg skal skogeiendommer over 1500 dekar produktiv skog skal sette av minst 5 % av skogen som biologisk viktige områder.

Livsløpstrær og døde trær

Store, gamle trær og død ved, stående og liggende er svært viktig livsmiljø for det biologiske mangfoldet i skogen. Ved hogst er det derfor krav om å sette igjen 10 såkalte livsløpstrær pr ha. Videre skal alle døde trær over viss alder spares og bli værende igjen i skogen.

Særskilte hensyn til fugler i skogen

For å ta vare på hekkeplasser for rovfugl og ugler skal det settes av hensynsområder rundt reirene og ytterligere buffersoner under hekketiden. Det skal tas hensyn til tiurleik. I hekketiden på våren skal det unngås skogsdrift i visse skogtyper, for eksempel lautredominert skog.

Kantsoner mot vann og vassdrag

Det skal settes av kantsoner mot vann og vassdrag for å sikre vannkvaliteten og bevare levesteder for arter som har naturlig tilhold. Kantsonene skal normalt være 10-15 meter avhengig av terreng og vegetasjonstype. Normalt skal kantsonene står urørt.

Hensyn til turområder og friluftslivet

I viktige friluftslivsområder skal opplevelseskvalitetene tillegges særlig vekt blant annet ved valg av hogstform og flatestørrelse. Kjøreskader skal unngås og umiddelbart rettes opp etter hogst hvis behov. Kvister og hogstavfall skal ryddes vekk fra vann, stier og skiløyper. 

Langsiktig virkesproduksjon og livskraftig skog

Trærne må oppnå en viss alder før de kan hogges, vanlig alder er 80-90 år. Før hogst skal skogeier bestemme metode for foryngelse av ny skog, enten med planting, såing eller gjennom frøtrær. I den nye skogstandarden er kravet knyttet til ungskogpleie forsterket.

Her finner du Norsk PEFC Skogstandard

Ny Norsk PEFC Skogstandard gjelder fra 1.mars 2023 og omfatter 30 kravpunkter.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge